تعرفه های

سالن زیبایی آروس

رنگ

خدمت شماره دو . . . . . . . تماس بگیرید
خدمت شماره دو . . . . . . . 20.000
خدمت شماره دو . . . . . . . 35.000
خدمت شماره دو . . . . . . . 90.000

کوتاهی

خدمت شماره سه . . . . . . . 60.000
خدمت شماره سه . . . . . . . 70.000
خدمت شماره سه . . . . . . . 80.000
خدمت شماره سه . . . . . . . 90.000
خدمت شماره سه . . . . . . . 100.000
خدمت شماره سه . . . . . . . 200.000

مانیکور

خدمت شماره یک . . . . . . . 52.000
خدمت شماره یک . . . . . . . 30.000
خدمت شماره یک . . . . . . . 90.000
خدمت شماره یک . . . . . . . 85.000